Ders İçerikleri

Bölümümüz ders içerikleri hakkında oluşturulan özet açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. Derslere ilişkin daha detaylı ve sistemli bilgiye "Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi" sayfasından ulaşılabilir. "Devrim Baran"

I. DÖNEM

Temel Tasarım Atölyesi:
Dersin Amacı: Bu ders, tasarımın temel unsurları olan önemli kavram ve konuların (renk, doku, denge, kompozisyon vb.) farklı malzeme ve uygulamalarla öğretildiği bir eğitim süreci olarak planlanmıştır. Temel prensiplerin “anlam ve kavram” diyalektiği içinde öğretilmesinin amaçlandığı bu ders ayrıca 2. dönemde bulunan İletişim Atölyesi dersinin de temelini oluşturmaktadır. Birbirini tamamlayan bu dersler (Temel Tasarım Atölyesi ve Temel İletişim Atölyesi) tasarım ve iletişimin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilerek anlaşılmasını amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları: 
 1. İletişim ve tasarım kavramlarını yorumlar,
 2. Nokta, çizgi, düzlem, oran-boşluk, biçim-leke, renk-doku, ışık-gölge gibi tasarım öğelerini kullanır,
 3. Tekrar-ritim, zıtlık-boşluk, birlik-denge gibi tasarım prensiplerini özümser,
 4. “Anlam yaratma”, “düşünce geliştirme” ve “görselleştirme” süreçlerini benimser.
Dersin İçeriği: Temel tasarıma ait akademik bilgi ve uygulamanın pekiştirilmesi, malzeme yatkınlığı ve üretim konsantrasyonunun geliştirilmesi. Soyut ve somut kavramları yeniden değerlendirerek görünür kılmak. Öğrenciler “zorunlu sınırlılıklar” içindeki özgürlük alanlarını ve tasarım düşüncesini/disiplinini üretime dönüştürmeyi başarırlar.

İletişim Kavram ve Yaklaşımları (İletişime Giriş):
Dersin Amacı: İletişim nedir diye temel iletişim kavramlarıyla başlayacak bu ders diğer dönemlerde yer alan “İletişim Tartışmaları I, II, III, IV ve V” isimli derslerin alt yapısının oluşturulacağı giriş mahiyetinde bir düzenlemeye sahiptir. Birbirinin tamamlayıcısı olan tüm İletişim Tartışmaları ders serisinin amacı en temel iletişim kavram ve konularıyla başlayıp Gazetecilik, Reklam ya da Halkla İlişkiler gibi uzmanlık alanlarını detaylandıran, böylelikle tasarım yapılan her alanda tasarlanan iletişim nesnesinin teorik kavrayışının hedeflendiği bu dersle iletişimin ne olduğu kişisel ve toplumsal düzlemlerde tanımlanırken iletişim süreçlerinin temel dinamikleri ve temel kavramları sosyolojik, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla incelenmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında ayrıca iletişim ve medya çalışmaları alanında geliştirilen yaklaşım, kuram ve modeller tarihsel, kültürel ve entelektüel yaklaşımlarla saptanmaya çalışılacak, kuram ve modelleri öğrencilere güncel örnekleri ile sunulacaktır.
Öğrenme Çıktıları: 

 1. “İletişim”, “medya”, “kitle iletişim araçları”, “iletişim kuramları”, “iletişim çalışmaları” ve “medya çalışmaları” kavramları tanımlanır,
 2. İletişimin temel bileşenleri farklı tür ve düzeylerde tanımlanır,
 3. Gösterge ve kod kavramları farklı medya çıktıları üzerinden güncel örnekler ile tanımlanır,
 4. Ekonomi-politik yaklaşımla iletişim, iktidar ve medya kavramları tanımlanır.
Dersin İçeriği: İletişim, dil ve anlam ilişkisi çözümlenirken metin, tür ve yorumlama yeteneği kazandırılır. Kod, gösterge ve mit, ideoloji ve temsil, iletişim, iktidar ve medya.


Fotoğraf Sanatı:
Dersin Amacı: Fotoğrafla ilgili tarihsel ve teknik ön bilgiler. Fotoğraf ve insan. Fotoğraf nasıl oluşur, fotoğrafın sorunları. Mekân ve sorunları, doğal ışık kullanımı, özel aydınlatma konuları. Bir tasarımcı olarak fotoğrafçı. Fotoğraf-sanat ilişkileri ve karşılıklı etkileşimler. Sanatsal bir anlatım olarak fotoğraf. Çağdaş sanatın gelişiminde fotoğrafın etkinliği ve yeni bir estetik anlayışın gelişimi. Fotoğraf ve uygulama alanları.
Öğrenme Çıktıları:

 1. Görme sorununa değinmek, bakmak ve görmek arasındaki farkı göstermek,
 2. Görsel-düşünsel sorunlarda yaratıcı düşüncenin gelişimine katkı sağlamak
 3. Görsel-sanatsal ve kültürel duyarlılığın arttırılması ile insanın gelişimine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Fotoğrafı oluşturan değerlerin farkında olur. Fotoğrafın sanat etkinlikleri içindeki yerini, fotoğraf ve görsel sanatların ilişkilerini belirler. Fotoğrafın gelişim sürecinde görsel-estetik ve yoruma ilişkin etki ve farklılıklarını anlar. Bir anlatım aracı olarak fotoğrafın işlevselliğini kavrar. Fotoğrafın çağdaş sanatlar içindeki etkinliğini belirler.

Desen / Sketch Çizim:
Dersin Amacı: Görsel dışavurumda önemli bir araç olan çizim becerisinin tasarım ve düşünsel önerilerin paylaşılabilmesi, objektif saptamalar ya da öznel yoğunlaşmaların doğru bir şekilde aktarılabilmesinin yöntemi olarak öğretilen bu derste görsel algıya ilişkin açıklamalar ve yeni metodolojik yaklaşımlar da aktarılır. Gözlem, etüt ve imgelemden yararlanılarak görselleştirilen düşüncenin paylaşım pratiğinin kazandırıldığı bu dersin amacı kısaca öğrenciye çizerek kendisini ifade edebilme yeteneği kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları:

 1. Çizgiyi tanır.
 2. Çizgiyle üslup ve iletişimi öğrenir.
 3. Form ve ışık-gölge kullanımı çözümlenir.
 4. Kompozisyonda çizgisel ve tonsal ifade betimlemeleri yapar.
 5. Hızlı çizim, eskiz çizim ve storyboard gibi sıralı çizim hazırlamayı öğrenir.
Dersin İçeriği: Doğadan esinleri ya da imgesel yorumları çizginin en temel yapısını kullanarak kompozisyon kurma ve tasarım yapmayı içerir.

Felsefe:
Dersin Amacı: İletişim ve tasarımın en önemli basamağı olarak görülebilecek düşünce geliştirme pratiğinin kazandırılacağı bu derste felsefenin doğuşu, gelişimi, temel kavram ve kuramları, felsefi düşünüşün paradigmaları aktarılacaktır. “Felsefe ve iletişim”, “felsefe ve tasarım” ya da “felsefe ve sanat” ilişkilerinin kurulacağı bu dersin amacı öğrencinin düşünce sistematiğini kavrayarak bunu çalışmalarında kullanabilmesini sağlamaktır. Kısaca felsefe ile ilgili temel kavramları tartışmak; felsefenin bilim, sanat ve din alanlarıyla ilişkisini analiz etmek; felsefenin belli başlı alt disiplinlerini tartışmak; öğrencilerin felsefi bakış açılarını geliştirmek; öğrencilerin muhakeme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek bu dersin amaçlarını özetleyecektir.
Öğrenme Çıktıları:

 1. Felsefe kavramlarını ve problemlerini tanır,
 2. Felsefî düşüncenin temel özelliklerini açıklar,
 3. Felsefî muhakeme ve sorgulamalar yapar,
 4. Felsefî metinleri analiz eder ve yorumlar,
 5. Felsefenin temel alt disiplinleriyle ilgili tartışma yapar,
 6. Ayrıştırıcı ve birleştirici düşünme, okuma ve bilgilendirme becerisini kazanır,
 7. Yerel ve evrensel düzeyde felsefe birikimlerini anlar ve yargılayabilir.
Dersin İçeriği: Bu derste felsefenin diğer disiplinlerle ilişkisi ve felsefî düşüncenin temel özellikleri; felsefenin gündelik yaşamdaki yeri ve önemi; felsefî sorunları tanıma ve analiz edebilme becerisi; bilim, etik, politika, sanat, iletişim ve dil gibi temel soruşturma alanlarındaki felsefi kavramlar ve kuramlar ele alınmaktadır.

İngilizce I (Üniversite Zorunlu)
Temel İngilizce dil kurallarının öğrenilmesi ve konuşma pratiklerinin yapılması.

AİİT I (Üniversite Zorunlu)
Avrupa da reform, Rönesans, aydınlanma ve sanayileşme sürecinin Osmanlı devleti ve toplumu üzerindeki etkisi, I. Dünya Savaşı, Lozan Konferansı, Sevr Antlaşması.

Türk Dili I (Üniversite Zorunlu)
Dilin tanımı ve özellikleri, dilin millet hayatındaki yeri ve önemi, dil ve kültür ilişkisi, Türk dilinim dünya dilleri içindeki yeri ve önemi, Türk dilinin gelişimi ve tarihi dönemleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, dil bilgisinin bölümleri ve ses bilgisi, Türkçe’nin ses özellikleri, Türkçe’de ses olayları, yazım kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, yapım ekleri ve uygulaması, Türkçe’de isim ve fiil çekimleri.


II. DÖNEM

Temel İletişim Atölyesi:
Bu derste Temel Tasarım Atölyesi dersinde öncelenen önemli kavramların iletişim gücü ve çeşitliliği üzerine geniş uygulamalar yapılacaktır. Temel tasarımın unsurları olarak öğretilen genel bilgilerin iletişim mesajlarına/nesnelerine dönüşümünün sağlandığı bu derste örneğin renk öğrenen bir öğrenci bu derste rengin iletişimi üzerine birçok uygulama gerçekleştirme şansına sahip olacaktır. Dolayısıyla tasarımın temel unsurları uygulama alanları içinde daha anlaşılır hale gelecektir. Ayrıca öğrencilerin vektörel bir programı da öğrenmeye başlayacakları ders olarak planlanmıştır. Temel tasarım ve temel iletişim derslerinin amacı bir bütün olarak İletişim Sanatları Atölyesi dersinin hazırlık aşaması gibi görülmelidir.

İletişim Tartışmaları I (Kişisel ve Kişilerarası İletişim):
Kişisel ve kişilerarası iletişim sistemlerinin gündelik ve toplumsal teorilerinin uygulamalı bilimlerle karşılaştırmalı bir ele alınışı olarak özetlenebilecek bu dersle öğrenciler iletişimin birey çevresinde gelişen sosyolojik ve ticari tüm boyutları hakkında kuramsal bilgiye sahibi olacaktır.

“İletişim Tartışmaları” ders silsilesi bulunduğu dönemdeki atölye dersindeki uygulamaların teorik alt yapısı olarak planlanmıştır. Örneğin bu dersin konusu olan kişilerarası ve kişisel iletişimin konusu olan algı temel iletişim atölyesin de renk algısı olarak karşımıza çıkacaktır.

Temel Yazılım Bilgisi:
Bu dersin amacı öğrencilerin ilerleyen dönemlerde ihtiyaç duyabilecekleri ve iş ortamında sıklıkla karşılaşabilecekleri BitMap (Piksel, resim) tabanlı (Adobe Photoshop vb.) programları temel düzeyde öğretirken vektörel programlardan farkları ve uygulama alanları da örneklerle anlatılacaktır. Bu ders daha sonraki dönem(ler)de karşılaşacakları yazılım ve uygulamaların da başlangıcı (alt yapısı) olarak düşünülebilir.

Sanat Tarihi
Bu dersle Bizans, Erken Orta çağ, Romanesk, Gotik, Rönesans, Barok ve Rokoko dönemleri içinde Avrupa resim, mimarlık ve heykel sanatının gelişimini, görsel malzeme desteğiyle öğretilmesi amaçlanmaktadır.

XIX. Yüzyılda ortaya çıkan sanat oluşumlarının tarihsel süreç içerisinde gelişim koşulları; Neoklasik Akım, Romantizm, Realizm, Barbizon Okulu, Sembolizm, Oryantalizm vb. resim, heykel, mimarlık, müzik, sinema vb. disiplinlerin önemli yapıtlarının sanat tarihi içindeki yerlerinin ve önemli eserlerinin tanıtılması da ders kapsamında planlanmaktadır.

İletişim Felsefesi
Bu dersin amacı genel bir yaklaşımla iletişimin doğasını, öz ve amaçlarını, kapsam ve içeriğini araştıran; iletişim ortamlarını ve gerekli koşulları sorgulayarak ortaya koyan; kullanılan yöntemleri irdeleyen yeni, yaratıcı ve bilimsel düşünce geliştirmektir.

İngilizce II
İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı ve okuduğunu anlama becerileri.

AİİT II
Lozan Konferansı sonrasında değişen dengeler ulusal ve uluslararası önemi, Cumhuriyet düşüncesi ile erdemleri ve Cumhuriyet rejiminin analizinin yapılması.

Türk Dili II
Cümle bilgisi I, cümle bilgisi II, cümle çeşitleri, sözlü kompozisyon çeşitleri, güzel konuşma, güzel konuşmanın kuralları, sözlü konuşma türleri, Türkçe’de ses olayları, yazılı anlatım I, yazılı anlatım II, anlatım bozuklukları I, anlatım bozuklukları II, uygulama çalışmaları, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kuralların anlatımı.

III. DÖNEM

İletişim Sanatları Atölyesi I

“İletişim Tartışmaları II” dersini oluşturan Halkla İlişkiler ve Reklam teorisinin uygulama alanı olarak düzenlenen bu dersin amacı “anlam” oluşturma ve görselleştirme becerisi geliştirmektir. İletişim tasarımının ilk önemli adımı olan anlam yaratmak belirli bir sistematiği ve uygulama pratiği gerektiren önemli bir süreçtir. Dolayısıyla öğrenciler bu derste gerekli uygulama sistematiğini yardımcı yazılımlar kullanarak öğrenme fırsatı yakalayacaklar.

İletişim Tartışmaları II

Bir önceki aşamasında iletişimin temel kavramlarını öğrenen öğrenciler bu dersle birlikte iletişimin önemli uygulama alanlarından olan Halkla İlişkiler ve Reklamcılığın teorisini, ilgili kuram ve kuramcılarını tanıyacak, alana özgü önemli uygulamalar üzerinden seçilen örneklerin metin inceleme ve çözümlemelerini gerçekleştireceklerdir. Ayrıca öğrencilerin temel düzeyde Halkla İlişkiler ve Reklam kampanyası düzenleyecek projeler geliştirmeleri de planlanmaktadır.

Sanat Felsefesi

Sanat ve sanat eserinin tanımı, eserin ve yaratıcılığın doğası, sanat ve duyusal iletişim ilişkisi, estetik değer ve yargıların incelenmesinin amaçlandığı bu ders öğrencilerin konuyla ilgili ana sorulara ve çözümlerine felsefi cevaplar yaratacaktır. Felsefi argümanlar üzerinden tartışılacak temel sanat kavram ve yaratılarının iletişim işlevleri tartışma konusu yapılacaktır.

Mobil Cihazlarda Uygulama Tasarımı

Bu dersin amacı, mobil uygulama geliştirmede fikir, tasarım ve teknolojik katmanları uygulama, yayınlama ve dağıtma parantezinde bir araya getirerek iş üretme becerisi kazandırmaktır. Web sitelerinin geniş kullanım alanını her geçen gün daraltan mobil cihazlar ve uygulamalar birçok farklı amaç doğrultusunda tasarlanmaktadırlar. Dolayısıyla önemli iletişim kanallarından biri olan bu uygulamaların fikir geliştirmekten uygulama aşamasına kadar tüm basamakları bu derste öğretilecektir.

Ses ve Görüntü Tasarımı

Öğrencilerin stüdyo ve stüdyo dışı çekimlerde elde ettikleri görüntü ve ses malzemesinin kullanımı hakkında uygulamalar yapması amacıyla ekipmanların ve yazılımların amaca uygun bir şekilde kullanımını öğrenecekleri bu derste ayrıca ses tasarımının tarihi gelişimi, sesin fiziksel özellikleri, analog dijital dönüşümü, ses kayıt ve edit teknikleriyle efektleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Tipografi

Tipografinin tarihsel gelişimi, yazı ve ilk alfabeler, baskı teknolojileri ve baskının gelişimi, tipografinin temel terimleri, harf anatomisi ve yazı karakterleri, font, espas ve kelime, espasta özel durumlar gibi önemli tipografik katmanların anlatıldığı bu dersin amacı tipografik yaklaşımı ve anlayışı iletişim tasarımının önemli bir anlatımı olarak öğrencilere aktarabilmektir.

Stop Motion Animasyon

Bu dersin amacı iki boyutlu durağan görüntüden hareketli görüntüye ve animasyona geçiş sağlayabilmektir. Dersi alan öğrenciler Stop Motion tekniklerini öğrenerek bir proje geliştirirken farklı çizgi film ve animasyon öğrenmenin ilk adımını da atmış olurlar.

IV. DÖNEM

İletişim Sanatları Atölyesi II

“İletişim Tartışmaları III” dersini oluşturan Gazetecilik ve Haber teorisinin uygulama alanı olarak düzenlenen bu dersin amacı yaratılan anlamı “söyleme” dönüştürebilme becerisi geliştirmektir. Yaratılan anlamın görsel yansımalarının bir söylem olarak nasıl varedileceğinin yollarının uygulamalı olarak öğrenildiği bu ders yayın grafiği vb. yüzey tasarımlarını ve ilgili yazılımları öğrenciye aktaracaktır.

İletişim Tartışmaları III

İletişim Bilimleri arasında temel alan olarak kabul edilen Gazetecilik ve Haber teorisi, ilgili kuram ve kuramcılar üzerinden tanımlanırken öğrenciler aynı zamanda haber yazma pratiği de geliştirme fırsatı yakalayacaklar. Metin ve görsel malzemenin nasıl yan yana getirildiği ve iletişim kanalına dönüştüğü birçok önemli örnek üzerinden tartışılarak teori ile nesnel gerçek arasında bir ilişki geliştirilecektir.

İletişim Araştırmalarında Yöntem

Bu dersin amacı iletişim araştırmaları hakkında betimleyici düzeyde bilgi birikimini sağlayabilmektir. İletişim kuramları temeli üzerine yapılandırılan derste, mevcut iletişim araştırmalarının okutulup irdelenmesi ve öğrencilerin araştırma tasarımları yapmaları hedeflenmektedir.

Web Tasarımı ve Çokluortam

Bu dersin amacı öğrencilerin web sitesi tasarımı ve yapılandırmasının teknolojilerini kullanabilmeleri, içerik yönetim sistemlerini kullanarak WWW standartları için web sayfaları kurmaları, HTML, CSS ve temel web tasarım prensiplerini uygulayabilmelerini sağlamaktır. Bu dersle öğrenciler web standartları, kullanılabilirliği, iş akışı ve erişilebilirliği için tasarım yapmayı öğrenirler. Web tasarımıyla birlikte çoklu medyayı keşfederken öznel grid sistemlerini inşa ederek “esnek” (responsive) tasarım bilgisi sağlarlar.

Kurgu ve Efekt Tasarımı

Bu dersin amacı öğrencilerin kısa film, belgesel, haber, sosyal medya içeriği ve video klip vb. kendi filmlerini kurgulayabilmesini, sektörün her alanında çok hızlı, hatasız ve içeriğe en uygun şekilde montaj yapabilmesini amaçlamaktadır. Aynı zamanda gerekli yazılımları öğrenen öğrencilerden değişik mantıkta uygulamalar yapmaları istenecektir. Böylelikle öğrencilerin aktif biçimde derse katılımları sağlanacaktır.

Animasyonda Temel Hareketler

Bu dersin amacı öğrencilerin animasyonun temeli olan klasik animasyona giriş yapmalarını sağlamaktır. Animasyonun temel prensiplerinin öğretileceği bu derste, temel hareket bilgisiyle her türlü karakter ya da öğe canlandırabilecektir. Aynı zamanda bu birikimlerin sonucu olarak; kısa filmler, reklam filmleri, sinema filmi vb. yapıtlarda efektif olarak animasyon içeren öğeler yaratabileceklerdir.

3D Modelleme

Öğrenciler bu dersle birlikte modelleme kavramının günümüz sayısal ortamına kadar olan gelişimini, üç boyutlu geometrik form üretmede hareket, zaman, ışık, malzeme, senaryo ve sahne oluşturma yöntemlerini, ışık, kamera ve malzeme değişimlerinin kontrolünü, farklı yazılımların “render” parametrelerini öğrenecekler. Aynı zamanda üç boyutlu materyal kaplama, renk, ışık, derinlik uygulamaları ve geliştirilmiş gerçeklik ile fotogerçekçi simülasyon ve animasyon uygulamalarında pratik yapma şansı yakalayacaklar.
Bu içerik 22.07.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 537 kez okundu.